Zmluvy

Vyhľadať:
Rok:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 > >>

Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
45/§50j/2012/NP Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8
955 01 Topoľčany
04.09.2012 31.12.2012
3/2012/DS zmluva na prenájom domu smútku prenájom domu smútku na vykonaniepietneho aktu Oľga Stanková 10,00 21.09.2012 neuvedené
5/2012/KD zmluva o krátkodobom prenájme Obecného domu v Podhradí prenájom KD na pohrebnú hostinu Oľga Stanková 55,00 20.09.2012 21.09.2012
3/2012/HM zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta č. 240 na 15 rokov Oľga Stanková 15,00 20.09.2012 20.09.2027
6/2012/KD zmluva o krátkodobom prenájme Obecného domu v Podhradí prenájom KD na súkromnú oslavu na deň 28.09.2012 MUDr. Igor Paluga 70,00 28.09.2012 01.10.2012
dodatok č. 1/2012 dodatok č. 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií spoločný obecný úrad - zabezpečenie správy na úseku pozemných komunikácií Mesto Topoľčany
Mestský úrad
Nám. M. R. Štefánika 1
955 01 Topoľčany
0.08 €/obyvateľ/rok 01.10.2012 neuvedené
dodatok č. 1/2012 dodatok 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej podľa § 20a) zákona č. 369/1990 Zb. vznení neskorších predpisov zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného a vyvlastňovacieho konania Mesto Topoľčany
Mestský úrad
Nám. M. R. Štefánika 1
955 01 Topoľčany
0.53€/obyvateľ/rok 01.10.2012 neuvedené
7/2012/KD zmluva o krátkodobom prenájme obecného domu v Podhradí prenájom kultúrneho domu na súkromnú oslavu Mgr. Milan Godál 55,00 05.10.2012 08.10.2012
UVSR-1925/2012 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR dotácia v sume 10 000,- € na rekonštrukciu miestnej komunikácie v centre obce Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
10 000.00 06.11.2012 neuvedené
1/2012 kúpna zmluva predaj pozemku parc. č. 142/1 a 142/3 v 1/1-ine Drahomíra Toráčová 502,50 06.11.2012 neuvedené
2012/HC/01/036 zmluva o dielo na realizáciu stavby rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podhradie - Záhumnie, Jakubičkovec STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
9841,92 06.11.2012 neuvedené
2012/HC/01/037 zmluva o dielo na realizáciu stavby rekonštrukcia mietnych komunikácií v obci Podhradie - pod cintorínom STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
9978,29 06.11.2012 neuvedené
01/2012/06 dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica poskytnutie príspevku na rekonštrukcu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Podhradie LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Nám. SNP 8
975 66 Banská Bystrica
10 000.00 06.11.2012 neuvedené
07/11/2012 zmluva o budúcej zmluve nákup LED trubíc 106 ks AB-COM s.r.o.
M. Rázusa 4795
955 01 Topoľčany
32.40 €/ks 07.11.2012 neuvedené
37/2012/A dodatok č. 1 k zmluve č. 37/2012/A o poskytnutí služby odberu a znešk. odpadu skládkovaním služby odberu a zneškodnenia odpadu skládkovaním Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
Obecný úrad 201
956 01 Bojná
01.01.2013 31.12.2013
8/2012/KD zmluva č. 8/2012/Kd o krátkodobom prenájme OcD Podhradie prenájom KD na súkromnú oslavu Eva Bajzíková 55,00 09.11.2012 12.11.2012
9/2012/KD zmluva o krátkodobom prenájme Obecného domu krátkodobý prenájom Obecného domu na pohrebnú hostinu Jolana Globanová 60,00 23.11.2012 26.11.2012
4/2012/DS zmluva na prenájom domu smútku zmluva na prenájom domu smútku Jolana Globanová 10,00 26.11.2012 26.11.2012
1/2012/15.10.2012 zmluva o poskytutí bežného transferu z rozpočtu obce poskytnutie bežného transferu na prepravu žiakov zo Základnej školy v Prašiciach Obec Prašice
1. mája 142/142
956 22 Prašice
3.48 €/1preprava za október a 15.10.2012 31.12.2012
10/2012/KD zmluva o krátkodobom prenájme Obecného domu prenájom kultúrneho domu na súkromnú oslavu MUDr. Igor Paluga 70,00 07.12.2012 10.12.2012

<< < 1 2 3 4 > >>