Zmluvy

Vyhľadať:
Rok:
Suma: od €   do


2 3 4 > >>

Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
1/2012/KD Krátkodobý prenájom obecného domu na Podhradí Prenájom obecného domu na Podhradí dňa 17.februára MUDr. Igor Paluga 128,80 14.02.2012 20.02.2012
2/2012/KD Krátkodobý prenájom obecného domu na Podhradí Prenájom obecného domu na Podhradí dňa 26.februára Združenie bývalých urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných vlastníkov lesov obce Podhradie

55,00 26.02.2012 26.02.2012
3/2012/KD Krátkodobý prenájom obecného domu na Podhradí Prenájom obecného domu na Podhradí dňa 7.marca D.V.KONCERT RECORDS
Sereďská 211
925 52 Šoporňa
13,00 07.03.2012 07.03.2012
4/2012/KD Krátkodobý prenájom obecného domu na Podhradí Prenájom obecného domu na Podhradí dňa 17.februára Štefan Božik 50,00 26.05.2012 28.05.2012
37/2012 O poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním Odber a zneškodnovanie odpadu skládkovaním Skládka komunálneho odpadu s.r.o. Bojná,
Obecný úrad 201
956 01 Bojná
nezadaná 01.01.2012 31.12.2012
591/2012 O poskytnutí dotácie na podporu kultúry Dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
Štefániková tr. 69
040 01 Nitra
200,00 07.05.2012 31.12.2012
22/2012 - 5000 TO Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín Predaj vytriedených druhotných surovín Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
nezadaná 27.02.2012 na dobu neurčitú
15/§ 50j/2012/NP Dohoda o priznaní príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie Úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8
955 01 Topoľčany
nezadaná 26.03.2012 neuvedené
1/2012/DS Služby spojené s uskutočnením pohrebu Prenájom domu smútku na vykonanie pietneho aktu Paulína Bošanská 10,00 11.05.2012 11.05.2012
2/2012/DS Služby spojené s uskutočnením pohrebu Prenájom domu smútku na vykonanie pietneho aktu Milan Jurík 10,00 28.05.2012 28.05.2012
RWE Gas Zmluva o združenej dodávke plynu Združená dodávka plynu pre odberateľov kategórie maloobchod RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
nezadaná neuvedené neuvedené
SKPX 100106 Zmluva o združených službách dodávky elektriny a plynu Dodávka elektriny a plynu Energetické centrum a.s.
821 08 Bratislava
nezadaná 01.02.2012 na dobu neurčitú
66200072 Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi ENVI-GEOS Nitra. s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
nezadaná 01.02.2012 neuvedené
Dodatok č. 2 k zmluve 66200072 Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce Úprava cien za predaj druhotných surovín ENVI-GEOS Nitra. s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
nezadaná 01.07.2012 na dobu neurčitú
Licenčná zmluva Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých Poskytnutie licencie na používanie autorského diela Pavol Halanda 82,80 01.01.2012 na dobu neurčitú
Dohoda o elektronickom doručovaní Dohoda o elektronickom doručovaní písomností podávaných daňovým subjektom správcovi dane Daňový úrad Nitra
Damborského 5
949 01 Nitra
11.04.2012 na dobu neurčitú
Audítor Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Audit účtovnej závierky na rok 2012 Ing. Jozef Adamkovič, audítor
licencia Slovenskej komory audítorov č.491
510,00 31.05.2012 30.11.2013
1/2012/HM Zmluva o nájme hrobového miesta Nájom hrobového miesta č. 110 Paulína Bošanská 15,00 11.05.2012 10.05.2012
2/2012/HM Zmluva o nájme hrobového miesta Nájom hrobového miesta č. 40 Lýdia Juríková 15,00 28.05.2012 27.05.2022
Komisionárska Komisionárska zmluva Poskytnutie služieb bližšie určených dodatkami LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
nezadaná 02.07.2012 na dobu neurčitú

2 3 4 > >>