Predaj nehnuteľností 2013

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1180/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 za cenu 850,00 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Miroslava Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 14. 08. 1965 a manželky Ivety Štefkovičovej,
rod. Špankovej, nar. 29. 04. 1969, obaja bytom Podhradie 173, 955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1180/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2 za cenu 1 533,00 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Jaromíra Okšu, rod. Okšu, nar. 20. 02. 1965, bytom Studničná 310/16, 956 22 Prašice, SR.
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1180/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 815 m2 za cenu 6 927,50 €
v zmysle Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h.,
v prospech Jaromíra Okšu, rod. Okšu, nar. 20. 02. 1965, bytom Studničná 310/16,
956 22 Prašice, SR.
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1180/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 za cenu 2 030,60 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Ing. Ambróza Božika, rod. Božika, nar. 22. 07. 1958, bytom J. Alexyho 9, 841 01
Bratislava, SR.
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1180/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2 za cenu 3 341,00 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Ing. Jozefa Göndöča, rod. Göndöča, nar. 24. 01. 1953, bytom Palkovičova 2833/8,
955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1181/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 302 m2 za cenu 3 926,00 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Ing. Jozefa Göndöča, rod. Göndöča, nar. 24. 01. 1953, bytom Palkovičova 2833/8,
955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1181/33 ostatné plochy o výmere 449 m2 za cenu 3 187,90 € v zmysle Zápisnice
z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Miroslava Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 14. 08. 1965 a manželky Ivety Štefkovičovej,
rod. Špankovej, nar. 29. 04. 1969, obaja bytom Podhradie 173, 955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C,
parc. č. 1181/37 trvalé trávnaté porasty o výmere 835 m2 za cenu 5 928,50 € v zmysle
Zápisnice z posúdenia predložených návrhov zo dňa 19. 11. 2012 o 17,15 h., v prospech
Ing. Ambróza Božika, rod. Božika, nar. 22. 07. 1958, bytom J. Alexyho 9, 841 01
Bratislava, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C,

parc. č. 298/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2. Pozemky sa prevádzajú
v zmysle § 9a ods. 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé
pozemky, v prospech kupujúceho Jozefa Šmahaja, rod. Šmahaja, nar. 18. 05. 1982, trvale
bytom D. Jurkoviča 2366/14, 955 03 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/6
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods. 8
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúceho Dominika Kasanovu, rod. Kasanovu, nar. 21. 10. 1985, trvale bytom
Urbancova 2271/20, 949 01 Nitra, SR.
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/7
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods. 8
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúcej Eleonóry Moravčíkovej, rod. Šiškovej, nar. 26. 05. 1948, trvale bytom Dr.
Jurkoviča 2362/6, 955 03 Topoľčany, SR
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/5
zastavané plochy a nádvoria o výmere 87m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods. 8
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúceho Róberta Kmeťa, rod. Kmeťa, nar. 30. 01. 1983, trvale bytom Podhradie 152,

955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods. 8
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúcej Eleny Stankovej, rod. Novotnej, nar. 28. 07. 1955, trvale bytom Podhradie 155,
955 01 Topoľčany, SR.
Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods. 8
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúcich Pavla Báleša, rod. Báleša a manželky Alžbety Bálešovej, rod. Štefkovičovej,
nar. 17. 03. 1926, nar. manželka 25. 06. 1933, obaja trvale bytom Podhradie 154, 955 01
Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcela registra C, parc. č. 77/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2. Pozemky sa prevádzajú v zmysle § 9a ods.
8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech
kupujúceho Milana Báleša, rod. Báleša, nar. 24. 12. 1958, trvale bytom Podhradie 157,
955 01 Topoľčany, SR.

Predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C, parc. č. 77/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 za cenu 758,40 € v zmysle Zápisnice
z posúdenia predložených návrhov zo dňa 09. 08. 2013 v prospech Bernarda Božika,
rod. Božika, nar. 14. 12. 1963 a manželky Aleny Božikovej, rod. Mozolovej,

nar. 11. 05. 1965, obaja bytom Slobody 536/10, 956 21 Jacovce, SR.