Predaj nehnuteľností 2012

Dňa 24. 10. 2012 bol schválený predaj pozemku v katastrálnom území obce Podhradie, parcely registra C, parc. č. 142/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 142/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2.  Pozemky sa prevádzali v zmysle § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ide o priľahlé pozemky, v prospech kupujúcej Drahomíry Toráčovej.