Všeobecno záväzné nariadenia a smernice od roku 2012

odpady
Sadzobník poplatkov
Vnútorný predpis - prostriedky ŠR
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

Sadzobník poplatkov od októbra 2012

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatku