Výročná správa obce za rok 2011


Výkaz ziskov a strát za rok 2011
Výkaz o úveroch za rok 2011
Výkaz rozpočet za rok 2011
Výkaz pohľadávok a záväzkov za rok 2011
Výkaz aktív a pasív za rok 2011
Súvaha za rok 2011
Správa audítora za rok 2011
Poznámky za rok 2011

Výročná správa obce za rok 2011