Obecná kronika v roku 2009


Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009

Rok 2009 začal v obci bez spoločných osláv. Ani kostolne zvony nezvonili.

V tomto roku sa zaviedla nová mena euro. Na občanov Podhradia nemala táto zmena veľký dopad. Občania boli pripravení a oboznámení s touto zmenou už počas predchádzajúceho roka. Starší ľudia si zvykali pomalšie, ale napomáhalo duálne zobrazovanie cien a ochota ľudí si navzájom poradiť.
Svetová finančná kríza, týkajúca sa aj Slovenska zapríčinila stratu zamestnania niektorých našich spoluobčanov pracujúcich vo firmách, ktoré strácali zákazky.

Dosiaľ v kronike nie je zmienka, že sa v katastri obce Podhradie nachádzajú aj chránené územia: Prírodná rezervácia Prielačina stupeň V. 35,87 ha sutinové lesy s prirodzenými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami vyhlásená v roku 1988 a Prírodná rezervácia Holé Brehy stupeň V. 5,44 ha mimoriadny výskyt ponikleca vyhlásená v roku 1976.

1.5.2009 sa tradične staval v obci máj, ktorý doviezol Štefan Helbich a Marián Božik. Máj pomáhali stavať: Boris Helbich, Miroslav Mik, Jozef Godál, Pavol Záhradný, Stanislav Ondruška. Zdobili a spievali Anastázia Obdržalová, Mária Korpasová, Kristína Helbichová, Dominika Svoradová, Ondrej Helbich, Erika Štefkovičová, Eva Bajzíková, Elena Stanková, Eva Záhradná, Michal Záhradný, Zuzana Miková a Miroslav Štefkovič.

V mesiaci apríl montovali Ján Jambor, Oľga Stanková a František Božik korpus na kríž do kostola.

20. 04. 2009 sa začal archeologický výskum na hrade. Výskum vykonávali archeológovia z banskobystrickej spoločnosti Terra Antiqua. Cieľom bolo odkryť niektoré zaniknuté architektúry na hrade a zistiť úrovne historických terénov.
Vedúcim výskumu bol Mgr. Róbert Daňo a Martin Žúbor. Výskum v roku 2009 sa týkal plochy horného hradu a priestoru parkanovej hradby, kde bolo spolu urobených 13 sond. Počas týchto prác bolo z hnuteľných vecí vykopaných množstvo úlomkov, ale ani jeden ucelený nepoškodený kus. Podľa materiálu nasledovne:
Železný: klince, súčasť zámku, vrania noha, skoba, pánty, dýka, nôž s rúčkou s paroha, pracka z opasku, hák, rúčka s očkom, pliešky s textíliou, pliešky bronzové, medené,...
Sklený: zlomky okna, okenné terče, zlomky s pohárov, misiek, flakónik na voňavku...
Drevo: zvyšky trámov, zárubní...
Kameň: fragment brúsika, delovej gule, časť žarnova, rebro klenby...
Kosť: gombíky, rúčky,...
Črepiny: renesančné kachlice figurálne, s nápisom, nárožné, škridle, štítový krížik, habánska keramika, fragment trojnožky,... veľké množstvo črepov z kuchynského riadu...
Mince: 8 ks, z toho 2 strieborné (viedenský fenig,), a minca z čias Mateja Korvína, ďalšie z doby Žigmunda Luxemburského a najmladšia minca Leopolda I.  je z roku 1705, ktorá bola vložená do omietky pravdepodobne pri poslednej stavebnej úprave.
Na ľavej južnej strane pod palácom horného hradu sa 4. 5. 2009 našiel vstupný otvor do pivničného priestoru, ktorý mal 3 klenbové miestností, dve kamenné, jedna tehlová, ktorá mala strhnutý strop a bola zasypaná, v podobe kužela včetne pôvodného vstupu. Každá časť mala svoje vetracie okno. Pôdorysná plocha novoobjavených priestorov mala rozmer asi 30x5 m a klenbovú výšku asi 2,5 m. Bola prázdna, našla sa tam hlinená fajka asi zo XVII. storočia.
Od 13.5.2009 sa stavebne uzavrel vstup pre verejnosť na horný hrad cez parkanovu hradbu a neskôr aj miesto od prístupového mosta.
Pri výkopových prácach 27.5. sa odkryla časť renesančného paláca po ľavej strane od vstupu na horný hrad, renesančné tehlové schodisko, pravdepodobne výstup do hornej palácovej časti.
Na opornom múre pri vstupe do renesančného paláca sa 22.7. objavili zachovalé dobové kresby a rytiny v pôvodnej omietke (prevládali symetrické kružnice). Medzi nimi bol nápis s menom Stephanus Stretz a rok 1681. Je veľkou škodou, že ani pod dozorom pamiatkárov táto kresba neprežila nasledujúcu zimu a všetko bolo zničené, nakoľko celá stena nebola chránená pred vlhkosťou a snehom a popísaná omietka popadala... ostali len fotografie...
Severozápadná časť parkanu, ktorá je ukončená delovou baštou, bola stavebne zrekonštruovaná tak, aby tam mohla byť v ďalšom roku nainštalovaná výhliadková časť, jedna z piatich možných vyhliadok do okolia hradu.
Plocha gotického paláca napravo od hradnej veže bola vyčistená, aby sa našli pôvodné obvodové murivá horného hradu, priestor pred ňou bude upravený na výhliadkovú terasu.
Celkove sa vstup na II. predhradie hlavnou bránou uzavrel pre verejnosť od 15.8. 2009. K hradnej veži sa dalo dostať len nad prekrytými archeologickými sondami, ktoré boli miestami hlboké viac ako 3 m.
Odkryté tajomstvá, vybrané nálezy z archeologického výskumu Topoľčianskeho hradu boli pre verejnosť prezentované výstavou v Tribečskom múzeu od 10. 9. 2009.
Rekonštrukcia prístupového mosta sa konala v prvej etape pre stavebné potreby, tak, aby po ňom mohlo prejsť UNC vozidlo s prepravovaným materiálom. Neskôr bude most prerobený pre prístup turistov na hrad. Zároveň sa domurovala parkanova hradba, ako prstenec po celom obvode, okolo kolosea horného hradu.
Začiatkom októbra sa začali práce na východnom priečelí paláca horného hradu. Najvyšší múr na hradbe, tzv. medveď bol znížení a doplnené koruny hradby novou siluetou, úpravou okien, pokračovali do Vianoc, nakoľko počasie umožnilo vykonávať tieto práce. 

Zamestnanie počas archeologického výskumu na hrade mali aj občania z obce: Ján Jambor, Jozef Stanko a Mária Stanková.

24.05.2009 V nedeľu popoludní bol požiar asi 700 metrov nad osikovým potokom.

11.7.2009 Kultúrne leto.
Štvrtý ročník Kultúrneho leta sa konal v priestoroch nádvoria kamenného hradu nad obcou Podhradie. Slávnostná svätá omša sa tento rok konala o 14:30 v kostole Premenenia Pána v Podhradí. Po svätej omši sa návštevníci presunuli na nádvorie hradu, kde ich čakali predstavenia domácich i cezpoľných umelcov. Svoje predstavenia predviedli: dobový spolok Hereditas Patrum z Topoľčian, šermiarska skupina Havrani z Bratislavy, Vlčí tesák z Krupiny, Arebatare z Prievidze, hudobné skupiny Musicantica z Mojmíroviec a Dukát z Topoľčian, mažoretky Tosuma z Topoľčian a dobrovoľníci z Informačného centra mladých Topoľčany. Na záver bola večerná vatra. Po cely čas predvádzali svoje umenie a zručnosti stredovekí remeselníci. Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie. Patronát nad týmto slávnostným dňom mal potomok jedného z bývalých majiteľov Topoľčianskeho hradu – gróf Forgáč. Počasie počas dňa bolo slnečné a pestrý program si tak pozrelo veľa návštevníkov. 

Z pondelka 26.10.2009 na utorok 27.10.2009 vykradli v obci dom s. č. 165 pána Dušana Tomku.

V roku 2009 sa uskutočnili nasledovné voľby:
21.03.2009 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 1.kolo, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 250, účasť 111 voličov to je 44,40 percent.
04.04.2009 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2.kolo, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 254, účasť 137 voličov to je 53,94 percent.
06.06.2009 Voľby do Európskeho parlamentu, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 253, účasť 56 voličov to je 22,13 percent.
14.11.2009 Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 252, účasť 57 voličov to je 22,62 percent.

Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1.  Marek Chmelár                  od 05.01.2009 na s. č. 112
2.  Zuzana Biharyová              od 07.01.2009 na s. č. 115
3.  Josef Bihary                        od 07.01.2009 na  s. č. 115
4.  Nikola Hunková                 od 07.01.2009 na s. č. 115
5.  Denisa Biharyová              od 07.01.2009 na s. č. 115
6.  Jozef Bihary, ml.                 od 07.01.2009 na s. č. 115
7.  Miroslav Kostolný               od 12.01.2009 na s. č. 186
8.  Mgr. Soňa Chmelárová     od 09.02.2009 na s. č. 112
9.  Jozef Bajzík                          od 03.08.2009 na s. č. 99
10. Andrej Novák                     od 24.11.2009 na s. č. 172

Prihlásení na prechodný pobyt na Podhradí:
1.  Michaela Škvarková       od 07.10.2009 na s. č.54

Odhlásení z trvalého pobytu:

1.  Jozef Smutný                    od 02.01.2009 do Nitrianskej Stredy s. č. 31
2.  Viktorie Pacoňová            od 08.01.2009 do Topoľčian, Ulica Janka Kráľa 4617/2/1
3.  Peter Suchomel               od 08.01.2009 do Topoľčian, Ulica Janka Kráľa 4617/2/1
4.  Adela Suchomelová        od 08.01.2009 do Topoľčian, Ulica Janka Kráľa 4617/2/1
5.  Ernest Božik                      od 13.02.2009 do Závady s. č.  118
6.  Veronika Suchomelová   od 15.04.2009 do Topoľčian, Ulica Janka Kráľa 4617/2/1
7.  Mgr. Soňa Chmelárová   od 21.09.2009 do Bratislavy-Ružinov, Nezábudková 810/22/27
8.  Michaela Škvarková         od 07.10.2009 do Viedne, Columbusgasse 69/32 Rakúsko

V roku 2009 zomreli štyria naši spoluobčania:

1.  Rozália Smutná           Podhradie s. č. 5 zomrela 20.01.2009 v Podhradí
2.  Šimon Štefkovič           Podhradie s. č. 19 zomrel 25.01.2009 v Podhradí
3.  Michal Štefkovič           Podhradie s. č. 71 zomrel 01.03.2009  v Podhradí
4.  Alojz Božik                     Podhradie s. č. 105 zomrel 16.11.2009 v Podhradí

V roku 2009 sa narodili tieto deti:
1.  Simona Božiková         Podhradie s. č. 123 narodená 19.01.2009 v Topoľčanoch
2.  Patrik Lutonský             Podhradie s. č. 81 narodený 02.02.2009 v Topoľčanoch
3.  Samuel Bihary              Podhradie s. č. 115 narodený 10.07.2009 v Topoľčanoch
4.  Jakub Sucháň               Podhradie s. č. 184 narodený 05.12.2009 v Partizánskom

Manželstvo uzavreli:
1.  Igor Milata z Podhradia s. č. 171 a Barbora Šmitálová z Horných Obdokoviec, sobáš sa konal v Horných Obdokovciach v kostole dňa 14.02.2009
2.  Vladimír Hrnčár z Podhradia s. č. 189 a Jasmina Šantek (štátne občianstvo Chorvátske) Varaždin, sobáš sa konal 12.12.2009 v Prašiciach na matrike.


Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1.  Ján Štefkovič                    z Podhradie s. č.  119 na 162
2.  Katarína Štefkovičová     z Podhradie s. č.  119 na 162
3.  Natália Štefkovičová        z Podhradie s. č. 119 na 162
4.  Benjamín Štefkovič          z Podhradie s. č. 119 na 162
5.  Natanael Štefkovič           z Podhradie s. č. 119 na 162

Národnostné zloženie obyvateľov Podhradia:

slovenská národnosť 99,7%
česká národnosť 0,3%

Vierovyznanie:
Rímskokatolícke 93,8%
Evanjelické ausburského vyznania 2,1%
Bez vyznania 1,4%

Nezamestnanosť: počet evidovaných občanov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch bol 21.

Počet obyvateľov k 31.12.2009 bol 313.

Zapísala Zuzana Stanková.