Osvedčovanie

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov vykonáva zamestnanec OcÚ na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Chorých a bezvládnych občanov navštívi zamestnanec obce na požiadanie. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred osobne (napr. rodinným príslušníkom) alebo telefonicky na tel. č. 038/ 539 02 69.

Pri osvedčení podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Správny poplatok za overenie podpisu je 1,50 € za každý podpis.

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín (rodné listy, vysvedčenia, diplomy, rozhodnutia len s vyznačenou právoplatnosťou...) podľa predloženého originálu.

Od 1. júla 2010 je potrebné pri osvedčovaní listín predložiť platný občiansky preukaz.

Správny poplatok za overenie listiny je 1,50 € za každú stranu.

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov a iných preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

Vzorové tlačivo na splnomocnenie.doc (30kb)
Vzorové tlačivo na čestné prehlásenie.doc (27kb)