Všeobecne záväzné nariadenia a smernice do roku 2012

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf (148kB)

VZN o podmienkach predaja výrobkov - trhový poriadok.pdf (88kB)

VZN dane na rok 2012.pdf (159kB)

Smernica pre výkon finančnej kontroly.pdf (108kB)

Pracovný poriadok obce.pdf (273kB)

Poriadok odmeňovania volených funkcionárov.pdf (95kB)

Cenník služieb.pdf (85kB)

Štatút obce Podhradie.doc (111,1kB)

Štatút obecnej knižnice v Podhradí.doc (27,1kB)

Cenník služieb.doc (32,2kB)

VZN o odpadoch.doc (71,1kB)

Zásady hospodárenia s majetkom obce.doc (100,8kb)

Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní.doc (38,4kB)

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.doc (132,6kB)

Smernica pre výkon finančnej kontroly.doc (48,1kB)

Registratúrny poriadok obce.doc (154,1kB)

Registratúrny plán obce.xls (117,2kB)

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností.doc (100kb)

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.doc (47,1kB)

VZN o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov.doc (31,2kB)

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby.doc (56,8kB)

Postup obce o slobodnom prístupe k informáciám.doc (39,4kB)

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.doc (67kB)

Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc (70,1kB)

VZN o verejnom poriadku a životnom prostredí.doc (36,8kB)

VZN o niektorých podmienkach držania psov.doc (40,4kB)

VZN o podmienkach predaja výrobkov - trhový poriadok.doc (27,6kB)

VZN  podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb.doc (48,6kB)

Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu.doc (67kB)

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.doc (67kB)

Smernica pre vedenie účtovníctva.doc (302kB)

Požiarny poriadok obce.doc (185,3kB)

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.doc (37,9kB)

Poriadok odmeňovania volení funkcionári.doc (29,2kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu.doc (84,5kB)

Pracovný poriadok Obce Podhradie.doc (111kB)

VZN o spoločnom školskom obvode.doc (24,5kB)

VZN - povodňový plán.doc (2 548kB)