Tlačivá na stiahnutie

Sadzobník správnych poplatkov.doc (35,3kB)

Oznámenia dane (odpad, pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje).doc (44,5kB)

Žiadosť o vystavenie oznámenia o stavbe.doc (26,1kB)

Žiadosť o stavebné povolenie.doc (75,3kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (49,7kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia firma.doc (30,7kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia občan.doc (32,8kB)

Ohlásenie drobnej stavby.doc (33,3kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby.doc (25kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne).doc (27,1kB)

Žiadosť na výrub stromov.doc (37,9kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k malému zdroju znečisťovania ovzdušia k stavebnému povoleniu.doc (25kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k malému zdroju znečisťovania ovzdušia ku kolaudačnému rozhodnutiu.doc (25kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe.doc (21kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.doc (40,5kB)

Stanovisko obce k zmene účelu užívania stavby.doc (25kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc (39,4kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla.doc (26,6kB)

Stanovisko obce k stavebnému povoleniu.doc (25,6kB)

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác.doc (32,8kB)

Sadzobník správnych poplatkov rok 2013