Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Podhradie je pani Jolana Globanová, je zvolená obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti.

Vykonáva kontrolu :

* nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
* účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
* príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
* správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
* hospodárenia s finančnými prostriedkami
* plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
* dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
* vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

Preveruje :

* organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na  nápravu
* tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
* opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí :

* vzdaním sa funkcie
* odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
* uplynutím funkčného obdobia