Obdobie po vzniku SR

1993 - Na prelome rokov 1992 a 1993 sa začal o polnoci Nový rok na Podhradí slávnostne podobne ako v celej republike. Prelom rokov sa stal významnou historickou udalosťou, a to z dôvodu, že 1. januára 1993 vznikla Slovenská republika. Slávnosť začala päťminútovým zvonením, slovenskou hymnou a zapálením vatry. Po príhovore starostu obce nasledovalo posedenie obecného zastupiteľstva s občanmi. Celá slávnosť bola sprevádzaná žiarou prskaviek a svetlíc, ohlušujúcimi výbuchmi petárd a bezprostrednou zábavou. Takto sa začal život v obci v prvých chvíľach samostatnej republiky s očakávaním lepšej budúcnosti a prosperity obce.

20. januára bol za zvonára obce zvolený Ján Jambor, ktorý sa hneď ujal svojej funkcie. V obci sa začalo zvoniť každý deň napoludnie a večer na „Anjel Pána".

Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave boli 1 .mája schválené obecné symboly - pečať, erb a vlajka.

22. októbra bolo zorganizované prvé stretnutie 70-ročných a starších dôchodcov v kultúrnom dome, kde bol pre nich pripravený kultúrny program a pohostenie. Stretnutia sa zúčastnili všetci pozva­ní dôchodcovia.

Vedľa verejnej komunikácie v priestore od kaplnky po požiarnu zbrojnicu v dĺžke asi 100 metrov sa vybudovalo parkovisko.

1994 - Dňa 26. júna sa v obci konala slávnosť posvätenia obecných symbolov za prítomnosti pána biskupa Dominika Hrušovského. Slávnosti sa zúčastnili nielen obyvatelia Podhradia, ale aj mnoho ľudí z blízkeho okolia.

V tomto roku sa začali na miestnom cintoríne budovať jednotné hroby a do organizácie cintorína sa zaviedol určitý poriadok. Vybudovali sa nové chodníky, nová ohrada cintorína a oporný múr vedľa štátnej cesty. V hornej častí cintorína bol umiestnený nový kríž, ktorý zhotovil Karol Macko. Veľký kríž bol slávnostne vysvätený 28.augusta kňazom Marekom Bôžikom, rodákom z Podhradia. Slávnosť sa konala za účasti kňazov Jozefa Bahníka a Stanislava Podlipu.

28. augusta sa v obcí oslávilo 50. výročie SNP za účasti pozvaných hostí a obyvateľov obce. Slávnosti sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády Brigita Schmögnerová. Pri tejto príležitosti sa v obci odslúžila svätá omša na provizórnej tribúne umiestnenej pred kaplnkou.

V priestoroch hradného nádvoria Topoľčianskeho hradu a v obci sa 19. až 23. novembra nakrúcal film Škriatok s režisérom Ľudovítom Kockom.

V dňoch 30, septembra a 1 .októbra sa konali voľby do NR SR. Z celkového počtu 224 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 208 obyvateľov,

Komunálne voľby do obecnej samosprávy sa konali 18. septembra. Za starostu obce bol znova zvolený pán František Bôžik,

Prvá svätá omša v kultúrnom dome sa konala 20.novembra. Bola to zádušná svätá omša za zomrelého Jozefa Štefkoviča, ktorý zomrel 16.11. 1994, Odbavovanie sv. omší v kultúrnom dome podnietila najmä skutočnosť, že kaplnka už kapacitne nestačila, veľa ľudí počas bohoslužieb muselo zostávať vonku, čo starším ľudí, najmä za nepriaznivého počasia, nevyhovovalo

Po prvýkrát pre deti v kultúrnom dome bola pripravená mikulášska nádielka. Organizátorom podujatia bol obecný úrad v spolupráci so sponzorkou Štefániou Hupkovou, majiteľkou Penziónu pod hradom. Akcia bo­la úspešná, s radosťou dlho na ňu spomínali deti i rodičia. Deťom sa rozdalo 36 balíčkov plných sladkostí a ovocia.

1995 - Začiatkom roka bol do plnej prevádzky uvedený Penzión pod hradom, ktorý svojim hosťom ponúka ubytovanie a stravovanie. Otvorením penziónu sa obohatili služby obce, slúžiace turistického ruchu.

V priebehu roka bola opravená strecha na kultúrnom dome.

Od 1. júla sa začali pravidelne každú nedeľu slúžiť v kultúrnom dome sväté omše. Najväčšiu zásluhu na tom, aby sa aj na Podhradí konali bohoslužby, má pán farár Jozef Bahník. On sa postaral o to, aby sa aj starší ľudia z Podhradia mohli každú nedeľu zúčastňovať svätých omší. Za veľmi krátku dobu svojho pôsobenia vo farnosti Závada pán farár Bahník pre Podhradie urobil veľmi veľa. Funkciu kostolníka plnil Ján Jambor, spev zabezpečoval Šimon Štefkovič.

1996 - Nový rok oproti predchádzajúcim rokom bol oveľa štedrejší na snehovú nádielku. Príchod nového roka obyvatelia Podhradia, už pomaly tradične, privítali zapálením vatry pred kultúrnym domom, príhovorom starostu a veselou zábavou.

17. februára sa v obci natáčala televízna relácia Televíkend, v ktorej boli spropagované rekreačné možností a krása prírody v okolí Podhradia.

Počas choroby vdp. Jozefa Bahníka slúžili sväté omše na Podhradí kňazi z Jacoviec - Ladislav Kuna, Jozef Gajdoš a Braňo Trubač, z Prašíc Štefan Kováč a z Topoľčian Metod Krištofík. Ich príťažlivé kázne našli odozvu u podhradských farníkov.

Predstavitelia mesta Topoľčany a obcí Jacovce, Nemečky, Prašice, Podhradie, Tesáre, Velušovce, Závada a Tvrdomestice podpísali 9. septembra zakladateľskú zmluvu záujmového združenia s názvom Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu (SOTDUM).

1997 - V tomto roku sa opravila strecha na požiarnej zbrojnici a cesta do Hrušťa v dĺžke asi 200 metrov. V dome smútku, nazvanom Dom kresťanskej nádeje, bola tiež opravená strecha a premaľované vnútorné miestnosti. Slávnostné vysvätenie domu smútku vykonal pán farár Jozef Lehotský 6.septembra.

Na Obecnom úrade na Podhradí bolo 25. septembra zvolané prvé pracovné stretnutie za účelom záchrany Topoľčianskeho hradu. Vytvorili sa prvé predpoklady a celková koncepcia na prevod tejto kultúrnej pamiatky zo správy Štátnych lesov na obec Podhradie.

Obecné zastupiteľstvo vyšlo s iniciatívou postaviť v obci malý kostolík za pomoci finančnej zbierky medzi občanmi a s pomocou sponzorov.

1998 - Za obcou Podhradie v priestoroch lyžiarskeho vleku sa 17. júla konal prvý ročník súťaže COUNTRY hudby. Bola to prehliadka hudobných kapiel, spojená s rôznymi zábavnými súťažami pre účastníkov stretnutia.

23.októbra sa ukončila plynofikácia obce. Bodkou sa prácami bolo slávnostné zapálenie plynu za účasti pracovníkov dodávateľa stavby ZUKEP Urmince, SPP Nitra, obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce.

V komunálnych voľbách konaných 18.-19.decembra bol opäť zvolený za starostu obce František Bôžik.

1999 - Vykonali sa prvé práce na rekonštrukcii hradu. Na hradnú vežu sa namontovali nové plechové vstupné dvere, ktoré mali zabrániť vstupu nežiaducim osobám na vežu.

Silná búrka s vetrom narobila 21. júna veľkú kalamitu v okolitých horách. Na lesných porastoch bola vyčíslená škoda za viac ako pol miliardy korún. V tú istú noc sa na Topoľčianskom hrade na východnom priečelí horného hradného paláca zrútilo veľké množstvo muriva.

Bola ukončená plynofikácia kultúrneho domu a obecného úradu.

2000 - Rok s magickým číslom 2000 sa nezačal koncom sveta, ako sa to pokúšalo niekoľko časopisov svojimi článkami opísať, ale spoločným spevom slovenskej hymny pri každoročnej vatre pred obecným úradom.

V obci sa ukončili telekomunikačné prípojky k jednotlivým domom.

Obec Podhradie požiadala Fond kultúry PRO SLOVAKIA o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu Topoľčianskeho hradu. Žiadosť obce bola začiatkom júla schválená. Na rekonštrukčné a konzervačné práce bolo pridelených 400 000.-Sk. Vykonanie prác vo výške uvedeného finančného príspevku predstavuje od roku 1925 od čias Stummerovcov najrozsiahlejšiu opravu. Predbežná koncepcia rekonštrukcie hradu má za hlavnú úlohu prispôsobiť zrúcaninu hradného objektu pre turistický ruch a na hradnej veží zriadiť trvalú expozíciu.

Vedenie obce dalo spracovať urbanistickú štúdiu Podhradia, v ktorej sú z dlhodobého hľadiska rozvoja obce jasne definované funkcie s ohľadom na rozvoj cestovného ruchu.

14. decembra sa konalo na hradnej veži záverečné vyhodnotenie rekonštrukčných prác za účasti dodávateľov, zástupcov obce a starostov okolitých obcí združených v SOTDUM -e.

Štatistické údaje zistené v obci Podhradie na začiatku tretieho tisícročia uvádzajú, že v obci trvalé býva 298 ľudí v 110 domoch a v jej okolí je 20 chát. Životná úroveň obyvateľov sa pohybuje na strednej hranici, v obci bola zaznamenaná 17% nezamestnanosť. Detí naďalej navštevujú školu v Závade, a tiež v Prašiciach, kde sa nachádza aj zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnícku starostlivosť pre občanov Podhradia. Do obce dochádza každý deň pojazdná pošta. V dnešných časoch satelitov a mobilov Podhradie už nie je v takej izolácii od okolitého sveta, ako to bolo v minulosti.