I. svetová vojna a medzivojnové obdobie

Prvá svetová vojna dokonale narušila dovtedajší pokojný život v krajine a negatívne zasiahla do života rodín i jednotlivcov. Všetci muži, ktorí boli odvedení do 45 roku svojho veku, museli narukovať na front. Tak ako v každej dedine na Slovensku, štyri roky trvajúca vojna vyžiadala si svoje obete aj na Podhradí. Zo spomienok starších občanov sa dozvedáme, že obeťami prvej svetovej vojny sa stalo asi 20 občanov Podhradia.

Škoda, že z občanov pamätajúcich si obdobie prvej svetovej vojny už nikto nežije, a tak toto obdobie nemôžeme dokumentovať autentickými výpoveďami vtedajších súčasníkov. Udalosti prvej svetovej vojny v povedomí ľudí sa tým už historicky stratili.

Z medzivojnového obdobia sa v obecnej kronike nachádza niekoľko strohých zápisov, ktoré uvádzame v chronologickom slede:

1924 - Uskutočnila sa oprava kaplnky Nepoškvrne­ného počatia Panny Márie v strede obce O aký druh a rozsah opravy sa jednalo, zápis neuvádza.

1925 - Rodina Stummerovcov naposledy opravovala hrad. Zároveň finančne prispela aj na výstavbu málotriednej školy s učiteľským bytom, ktorú si občania svojpomocne postavili na okraji obce.

1927 - V tomto roku sa začalo vyučovať v novej škole, do ktorej chodili deti z Podhradia, Osikovho Potoka a Bielej Bukoviny. Prvým učiteľom a správcom školy bol pán Mešťánek.

1929 - Po učiteľovi pán

u Mešťánkovi nastúpila na školu slečna Ema Paltingerová, dcéra vtedajšieho vedúceho polesia na Podhradí.