Chránené územia

Priamo na území katastra obce Podhradie dve maloplošné chránené územia: Prírodná rezervácia Holé brehy a Prírodná rezervácia Prieľačina (ďalej len PR).

Prírodná rezervácia Holé brehy

S rozlohou 5,44 ha bola vyhlásená v roku 1976. Nachádza sa na juhozápadnom svahu vrchu Úhrad v nadmorskej výške 450-570 m n. m. Predmetom ochrany sú floristicky pestré zvyšky xerotermných spoločenstiev tráv s mimoriadne hojným výskytom ponikleca veľkého obyčajného (Pulsatilla vulgaris subsp. Grandis). Na strmých svahoch dolomitového podložia, slabej vrstve nevyvinutej pôdy, prevažne rendziny, má rastlinstvo prechodný ráz medzi suchomilnou a teplomilnou horskou vegetáciou. Mnohé teplomilné druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho prirodzeného rozšírenia. Z charakteristických druhov je tu zastúpená ostrevka pestrá, ostrica nízka, kručinka chlpatá, cesnak horský, hrdobradka horská a iné. Rezervácia sa využíva na vedecko-výskumné ciele.

Prírodná rezervácia Prieľačina

Má rozlohu 35,87 ha a bola vyhlásená v roku 1988. Je situovaná na hlavnom hrebeni Považského Inovca okolo vrchu Prieľačina (893 m n. m.) na rozhraní katastrov obcí Podhradie a Hôrka nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Predmetom ochrany sú zachovalé sutinové lesy Považského Inovca s prirodzenými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Ide o javorové bučiny, ktoré na jar osviežuje snežienka jarná, chochlačka dutá, veternica iskerníkovitá, veterník žltuškovitý a mesačnica trváca.