Obec Podhradie

Vážení občania,

 

Dňa 28.7.2015 predložila naša miestna akčná skupina žiadosť  o nenávratný finančný príspevok ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD, ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy  uvedenej stratégie CLLD.

Za účelom zmapovania miestnych možností, potenciálov, potrieb a tiež zmapovania Vašich priorít v oblasti miestneho rozvoja Vám predkladáme nasledovný dotazník, ktorý prosíme vyplniť vpisovaním, alebo krížikovaním daných možností.

Dotazník si môžete stiahnuť tu!

 

 

OZNAM pre občanov

V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 23. januára 2015 je obec monitorovaná kamerovým systémom


Obec Podhradie leží na severozápadnom okraji okresu Topoľčany, približne 18 km na SZ od okresného mesta Topoľčany. Je situovaná na východnom okraji pohoria Považský Inovec. Intravilán obce sa nachádza nad horným tokom potoka Slivnica pod turisticky atraktívnymi zrúcaninami Topoľčianskeho hradu.

Kataster Podhradia má rozlohu 30,102 km². K 31. decembru 2014 v obci žilo 285 obyvateľov.

Matematickogeografická poloha stredu obce je daná súradnicami 48º 39' 38" severnej geografickej šírky a 18º 03' 04" východnej geografickej dĺžky. Nadmorská výška v strede obce dosahuje hodnotu 428 m n. m., celkovo sa v katastri pohybuje v rozmedzí od 223 do 943 m n. m.(vrch Panská Javorina).

Prvá písomná zmienka o obci Podhradie pochádza z roku 1245, keď sa spomína ešte pod pôvodným názvom Hornouc (Hrnovce). V druhej tretine 13. storočia nad obcou vznikol hrad, stredisko hradného panstva Topoľčany, pod správu ktorého neskôr patrilo až 26 obcí. Význam osady Hrnovce v blízkosti hradu vzrástol, postupne sa zmenila na služobnícku obec Topoľčianskeho hradu, preto aj získala názov Podhradie.

V roku 1390 je obec doložená ako Waralya a v roku 1598 ako Podhragy. V 18. storočí význam obce začal pomaly klesať, pretože správa Topoľčianskeho hradného panstva sa presunula do kaštieľa v Tovarníkoch. V 19. storočí sa to prejavilo aj výrazným poklesom počtu obyvateľov.

Obec bola v roku 1913 premenovaná na Kövarhely, vtedy v nej žilo 446 obyvateľov (z toho 208 žien). Od vzniku Československa sa používa súčasný názov obce – Podhradie. Počas SNP obyvatelia obce výrazne podporovali partizánov pôsobiacich na území Považského Inovca a mnohí sa aj priamo zapojili do bojov.

V roku 1976 boli zlúčené obce Závada, Podhradie a Velušovce pod jeden miestny národný výbor (MNV), ktorý bol situovaný do Závady.

Podhradie získalo opäť vlastnú samosprávu v roku 1990, kedy v obci žilo 282 obyvateľov.